Rezerwaty przyrody

Na terenie Nadleśnictwa Kalisz Pomorski znajduje się rezerwat przyrody „ Nad Płociczną” o powierzchni 10,37 ha ustanowiony Zarządzeniem Nr 9/2010 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 22 marca 2010 r.

Obszary chronionego krajobrazu

Na terenie Nadleśnictwa Kalisz Pomorski występują dwa obszary chronionego krajobrazu:

Obszary Natura 2000

Według stanu na 01.01.2014r w zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa Kalisz Pomorski występują następujące obszary Natura 2000:

Pomniki przyrody

Na terenie Nadleśnictwa Kalisz Pomorski ustanowiono 3 pomniki przyrody:

Użytki ekologiczne

Na wniosek Nadleśnictwa Kalisz Pomorski, w celu ochrony rzadkich i zagrożonych wymarciem gatunków roślin i zwierząt, Rada Miejska uchwałą z dnia 5 kwietnia 2012 ustanowiła w Nadleśnictwie Kalisz Pomorski 12 użytków ekologicznych:

Lasy HCVF

Podaje się do wiadomości wykaz powierzchni o szczególnych walorach przyrodniczych (High Conservation Value Forests).