Wydawca treści Wydawca treści

Natura 2000

Według stanu na 01.01.2014r w zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa Kalisz Pomorski występują następujące obszary Natura 2000:

1.     Obszary specjalnej ochrony ptaków ( OSO):

PLB320016 „ Lasy Puszczy nad Drawą" o łącznej powierzchni  190279,00 ha, z tego w zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa 1351,22 ha. Obszar wyznaczono w celu ochrony populacji dziko występujących gatunków ptaków, utrzymania i zagospodarowania ich naturalnych siedlisk zgodnie z wymogami ekologicznymi i    w niepogorszonym stanie. Występuje tu  38 gatunków ptaków z Załącznika I Dyrektywy Ptasiej oraz 14 gatunków z Polskiej Czerwonej Księgi.

-  PLB320019 „ Ostoja Drawska"o łącznej powierzchni 153906,10 ha, z tego w zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa 0,89 ha. Na obszarze „ Ostoja Drawska" znajduje się  38 gatunków ptaków z Załącznika I Dyrektywy Ptasiej oraz 6 gatunków z Polskiej Czerwonej Księgi.

2. Obszary mające znaczenie dla Wspólnoty ( OZW):


- PLH320023 „ Jezioro Lubie i Dolina Drawy" o powierzchni 15046,70 ha, z tego w zasięgu Nadleśnictwa 148,90 ha. Obszar obejmuje jedno z największych jezior Pojezierza Drawskiego przez które przepływa Drawa. Znajduje się tu 21 rodzajów siedlisk z załącznika I Dyrektywy Siedliskowej. Na gruntach Nadleśnictwa ochronie podlegają siedliska łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe, górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk, mechowisk. Występują tu chronione gatunki fauny i flory: kumak nizinny, traszka zwyczajna, skójka gruboskorupowa, chrobotki, rosiczka okrągłolistna, storczyk krwisty.

- PLH320046 „ Uroczyska Puszczy Drawskiej" o powierzchni 74416,30 ha, z tego w zasięgu Nadleśnictwa 751,04 ha. Występuje tu 26 rodzajów siedlisk z załącznika I Dyrektywy Siedliskowej, w tym 19 stanowiące przedmiot ochrony. Na uwagę zasługują również chronione zwierzęta oraz rośliny: bóbr europejski, wydra, żuraw, traszka grzebieniasta, traszka zwyczajna, grzybienie białe, rosiczka okrągłolistna, bobrek trójlistkowy.