Aktualności Aktualności

Powrót

Lasy Nadleśnictwa

Lasy Nadleśnictwa

Pod zarządem Nadleśnictwa Kalisz Pomorski znajduje się 14,7 tys. ha lasów. Lesistość obszaru jest bardzo duża i przekracza 60%, drzewostany tworzą duże i zwarte kompleksy.

Jest to teren bardzo ciekawy przyrodniczo. Jego rzeźba to wynik działalności lodowców. W części północnej i zachodniej w krajobrazie dominują utwory morenowe i wzgórza polodowcowe, miejscami teren jest silnie skonfigurowany. Część południowa nadleśnictwa to piaszczyste równiny sandrowe.

Z budową geologiczną ściśle związane są szata roślinna i świat zwierzęcy, tworzące razem całą gamę przeróżnych ekosystemów. Dla nas, leśników, najważniejsze to ekosystemy leśne i związane z nimi ekosystemy łąk śródleśnych i stref ekotonowych (specyficzne partie drzewostanów, znajdujące się na przejściu pomiędzy lasem i krajobrazem otwartym lub na przejściu pomiędzy różnymi drzewostanami we wnętrzu kompleksów leśnych). Ta ścisła zależność biocenozy leśnej i biotopu oraz znaczna ich różnorodność spowodowały, że wydzielono kilkanaście typów siedliskowych lasu.

Z glebami żyznymi łączą się siedliska lasowe o bogatej szacie roślinnej. Siedliska borowe są uboższe i skład biocenozy jest tu skromniejszy, ale i zupełnie odmienny, przez co na równi  ciekawy i fascynujący. Na wszystkich siedliskach borowych dominują drzewostany z panującą sosną. W Nadleśnictwie Kalisz Pomorski przeważają siedliska borowe z gatunkiem dominującym sosną. Z uwagi na warunki glebowo-siedliskowe drzewostany mieszane oraz liściaste z udziałem buka oraz dęba występują w żyźniejszej północnej części nadleśnictwa.

Bardzo duża część drzewostanów na terenie Nadleśnictwa Kalisz Pomorski to zalesienia gruntów porolnych z okresów przed- oraz powojennych. W kolejnych pokoleniach drzewostanów zmieniają się składy gatunkowe, wiele powierzchni podlega przebudowie i generalnie udział gatunków liściastych konsekwentnie się zwiększa.

Szata roślinna ekosystemu leśnego to nie tylko drzewa. Krzewy i rośliny runa to ważne jego elementy składowe. Spośród nich na naszym terenie występuje kilkadziesiąt gatunków podlegających ochronie gatunkowej. Najciekawsze gatunki podlegające ochronie ścisłej to cis pospolity, jarząb brekinia, wiciokrzew pomorski, widłak jałowcowaty,  paprotka zwyczajna, storczyk krwisty, rosiczka okrągłolistna, bagnica torfowa, bagno zwyczajne, kłoć wiechowata, kruszczyk błotny i szerokolistny. Stanowiska występowania tych roślin chroni się u nas czynnie, a więc nie prowadzi się tu prac gospodarczych, mogących je zniszczyć. Chronione są także najokazalsze  egzemplarze drzew w ramach pomników przyrody.

Świat zwierzęcy lasów jest równie bogaty, jak roślinny. Gromada ssaków reprezentowana jest przez podstawowe gatunki łowne: jelenia, sarnę, dzika, daniela, zająca, lisa, jenota, borsuka, kunę, norkę, tchórza i piżmaka. Z ciekawszych zwierząt chronionych odnotowano występowanie przejściowe żubra, łosia oraz wilka a z częściowo chronionych – bobra i wydrę. Ptaki reprezentowane są przez wiele gatunków rzadkich i zagrożonych: błotniaki, kanie, krogulca, trzmielojada, orlika krzykliwego, gągoła, nurogęsi oraz naszą dumę – pojawiającego się regularnie w naszym rewirze bielika.

Z gromady gadów występują u nas jaszczurka zwinka i żyworodna, padalec oraz węże: żmija, zaskroniec i gniewosz. Z płazów występują m.in. traszki, kumaki, grzebiuszka ziemna, ropucha szara i zielona, rzekotka drzewna a z owadów m.in. trzepla zielona, czerwończyk nieparek, zalotka większa oraz biegacze.