Aktualności Aktualności

Powrót

Historia

Historia

Nadleśnictwo Kalisz Pomorski pod pierwotną nazwą Biały Zdrój zostało utworzone w 1945 roku. W skład Nadleśnictwa weszły byłe lasy państwowe o pow. 3985,50 ha, obejmujące część środkową i południową kompleksu leśnego oraz wielkiej i częściowo drobnej własności ziemskiej o pow. 3298,50 ha. Łączna pow. Nadleśnictwa Biały Zdrój w chwili utworzenia wynosiła 7284,00 ha.

Z okresów wcześniejszych nie zachowały się żadne materiały na podstawie których można wnioskować o sposobach zagospodarowania lasu i stopniu intensywności gospodarki leśnej. Stan lasu w okresie powojennym wskazywał, że w lasach państwowych istniał sztuczny podział powierzchniowy, a użytkowanie prowadzono w sposób planowy. Generalnie stosowano zrębowy sposób zagospodarowania. Dominowały zręby duże niekiedy sięgający połowę powierzchni oddziału.

Drzewostany mieszane na żyznych siedliskach użytkowano sposobem przerębowym. Odnowienia dokonywano najczęściej sztucznie: sadzeniem i siewem, głównie sosna z nielicznymi domieszkami buka, dębu, świerka i brzozy. Stan dawnych lasów państwowych był dobry. Podobne zasady gospodarowania stosowano w lasach wielkiej własności ziemskiej. 

W lasach prywatnych drobnej własności użytkowanie prowadzono zrębami małymi, często bez przestrzegania ładu przestrzennego i zachowywania nawrotów cięć. Odnowienia zrębów dokonywano z reguły sztucznie choć nierzadko odnowienia powstawały z samosiewu. W odnowieniach dominowała sosna, jakość drzewostanów była znacznie gorsza.

W okresie przedwojennym zalesiano już duże powierzchnie gruntów rolnych, a w latach powojennych rozmiar zalesień gruntów porolnych miał jeszcze większy zakres. Grunty rolne w minionym stuleciu zalesiane były głównie sosną, w mniejszym udziale brzozą, świerkiem i modrzewiem, konsekwencją czego jest obecnie duży udział monokultur sosnowych o charakterze porolnym.

Od 1 stycznia 1973 r. Nadleśnictwo Biały Zdrój włączono do Nadleśnictwo Mirosławiec, a od 1 stycznia 1979 r. obręb Biały Zdrój został włączony do Nadleśnictwa Drawsko. W obecnym kształcie Nadleśnictwo Kalisz Pomorski istnieje od 1 stycznia 1985 r. i podlegało RDLP (wcześniej OZLP) w Szczecinku. W dniu 1 marca 2004 r. Nadleśnictwo Kalisz Pomorski znalazło się w strukturach RDLP w Pile.

Od 1 stycznia 2016 r. Nadleśnictwo Kalisz Pomorski powiększyło się o 1481 ha przekazanych z Nadleśnictwa Tuczno. Dzięki temu zarządza teraz obszarem o powierzchni 15260,33 ha podzielonym na 9 leśnictw.