Wydawca treści Wydawca treści

Obszary chronionego krajobrazu

Na terenie Nadleśnictwa Kalisz Pomorski występują dwa obszary chronionego krajobrazu:

- „ Okolice Kalisza Pomorskiego" o łącznej powierzchni 2246,60 ha, z tego w zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa 1071,02 ha. Obszar jest fragmentem krajobrazu pojeziernego. W jego granicach występują liczne, zróżnicowane zbiorowiska roślinne, w tym drzewostany, rozległe powierzchnie łąk, pastwisk i szuwarów, kompleksy torfowisk niskich.

- „Choszczno-Drawno" –  o łącznej powierzchni 24,520 ha. Obszar położony jest na terenie gmin: Drawno, Recz, Choszczno. W zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa znajduje się niewielki fragment o powierzchni 139,75 ha. Przedmiotem ochrony jest zachowanie urozmaiconego krajobrazu o wysokiej różnorodności biotopów oraz zamieszkującej je fauny i flory.