Wydawca treści Wydawca treści

Lasy HCVF

Podaje się do wiadomości wykaz powierzchni o szczególnych walorach przyrodniczych (High Conservation Value Forests).

Weryfikacja wyznaczenia lasów referencyjnych odbyła się podczas tworzenia Planu urządzenia lasu Nadleśnictwa Kalisz Pomorski na lata 2014 - 2023, zatwierdzonego przez Ministra Środowiska w dniu 25 kwietnia 2014r.

W związku ze stwierdzeniem podczas przeprowadzonego w dniach 18-20.12.2017r. wznawiającego audytu gospodarki leśnej w systemie FSC niezgodności polegającej na niewłaściwym zakwalifikowaniu drzewostanów HCVF (High Conservation Value Forests) do kategorii 3.1 ( ekosystemy skrajnie rzadkie i ginące, marginalne z punktu widzenia gospodarki leśnej) oraz 3.2 ( Ekosystemy rzadkie i zagrożone w skali Europy lecz w Polsce pospolitsze i występujące wielkoobszarowo, stanowiące ważne obszary gospodarki leśnej), Nadleśnictwo Kalisz Pomorski zweryfikowało zapisaną w obowiązującym planie urządzania lasu listę drzewostanów zakwalifikowanych do tych kategorii.

W związku ze stwierdzeniem podczas przeprowadzonego w dniach 03 - 05.11.2020 r. audytu gospodarki leśnej w systemie FSC niezgodności polegającej na niewłaściwym zakwalifikowaniu drzewostanów HCVF (High Conservation Value Forests) do kategorii 4.1 (lasy wodochronne), Nadleśnictwo Kalisz Pomorski zweryfikowało zapisaną w obowiązującym planie urządzania lasu listę drzewostanów zakwalifikowanych do tej kategorii.

Wyznaczenia drzewostanów dokonano na podstawie Kryteriów wyznaczania lasów o szczególnych walorach przyrodniczych (High Conservation Value Forests) w Polsce - lipiec 2006 r. Są to lasy chroniące zasoby wód powierzchniowych i podziemnych na siedliskach wilgotnych i bagiennych, oraz lasy położone na terenach okresowo zalewanych wzdłuż rzek, potoków i zbiorników wodnych.

Wyznaczenia drzewostanów dokonano na podstawie Kryteriów wyznaczania lasów  o szczególnych walorach przyrodniczych (High Conservation Value Forests ) w Polsce – lipiec 2006r.

Wszelkie uwagi dotyczące wykazu lasów referencyjnych można składać do Nadleśnictwa w formie pisemnej lub elektronicznej.