Wydawca treści Wydawca treści

Zasoby Leśne

Na terenie naszego nadleśnictwa przeważają siedliska borowe z dominacją sosny, która zajmuje 91,51% powierzchni. Przeciętny wiek drzewostanów to 55 lat, a przeciętna zasobność drzewostanu to 250m3/ha.

Udział siedlisk leśnych

·              80 proc. – borowe, czyli drzewostany z przewagą gatunków iglastych, najczęściej sosny i świerku

·              18 proc. – lasowe, czyli drzewostany z przewagą gatunków liściastych

W Nadleśnictwie Kalisz Pomorski wyróżniono 10 typów siedliskowych lasu tj.: Bśw, BMśw, BMw, BMb, LMśw, LMw, LMb, Lśw, Lw, Ol. Największą część, występującą łącznie na 96,4% powierzchni gruntów leśnych zajmują trzy typy siedliskowe: Bśw, BMśw i LMśw.

Udział gatunków lasotwórczych

·              91 proc. – sosna,

·              3 proc. – brzoza

·              2 proc. – dąb

·              2 proc. – buk

·              1 proc. – olsza

·              1 proc. – pozostałe.


Udział powierzchniowy drzewostanów w klasach wieku

Rozpiętość klasy wieku wynosi 20 lat (np. I klasa wieku – drzewostany w wieku do 20 lat, II klasa – 21 – 40 lat, III klasa – 41 – 60 lat itd.).

·              18 proc. – I klasa

·              15 proc. – II klasa

·              28 proc. – III klasa

·              15 proc. – IV klasa

·              13 proc. – V klasa

·              6 proc. – VI klasa i starsze.