Wydawca treści Wydawca treści

Regulaminy i cenniki miejsc turystycznych

REGULAMIN  UŻYTKOWANIA ŚCIEŻKI  DYDAKTYCZNEJ

 1. Regulamin określa warunki korzystania ze ścieżki dydaktycznej im. Polskich Olimpijczyków  w Nadleśnictwie  Kalisz Pomorski.
 1. Każda osoba korzystająca ze ścieżki   wyraża zgodę na postanowienia niniejszego regulaminu i zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień.
 1. Korzystanie ze ścieżki odbywa się dobrowolnie i na własną odpowiedzialność.
 1. Dzieci mogą przebywać na terenie ścieżki wyłącznie pod opieką rodziców bądź opiekunów, którzy ponoszą za nie pełną odpowiedzialność.
 1. W czasie burz i silnych wiatrów odwiedzający ścieżkę zobowiązani są do natychmiastowego opuszczenia ścieżki.
 1. Osobom korzystającym ze  ścieżki dydaktycznej zabrania się:
 • zaśmiecania terenu;
 • niszczenia lub uszkadzania drzew, krzewów i roślin;
 • niszczenia urządzeń turystycznych oraz tablic;
 • hałasowania oraz puszczania psów luzem;
 • rozpalania ognisk
 1. Należy korzystać z wyposażenia turystycznego ścieżki w sposób zgodny z jego przeznaczeniem.
 1. Nadleśnictwo nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie zdarzenia i nieszczęśliwe wypadki powstałe w wyniku klęsk żywiołowych i innych przyczyn losowych  ( wiatrołomy, wywroty, obłamane gałęzie itp.)
 1. Wszelkie uwagi dotyczące użytkowania ścieżki prosimy zgłaszać do:

biura Nadleśnictwa Kalisz Pomorski, numer  telefonu 94 361 6303

 

 

REGULAMIN MIEJSC BIWAKOWANIA

 1. Regulamin określa warunki korzystania z tych miejsc w Nadleśnictwie  Kalisz Pomorski.
 1. Każda osoba korzystająca z miejsca biwakowania wyraża zgodę na postanowienia niniejszego regulaminu i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
 1. Przed przybyciem na miejsce biwakowania należy uregulować opłatę za pobyt    w biurze Nadleśnictwa Kalisz Pomorski.
 1. Miejsce biwakowania nie jest strzeżone, odpowiedzialność za rzeczy osobiste ponosi wyłącznie  osoba korzystająca z tego miejsca.
 1. Podczas wykonywania pojazdem manewrów na terenie miejsca biwakowania należy zachować szczególną ostrożność i poruszać się z bezpieczną prędkością, a także  należy bezwzględnie  przestrzegać przepisów ustawy z dnia  20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu  drogowym [Dz.U.  z 2002 r., nr 236, poz. 1998 ze zm.].
 1. W przypadku kolizji lub wypadku na terenie miejsca biwakowania - obowiązują zasady i przepisy określone ustawą z dnia  20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu  drogowym [Dz.U.  z 2002 r., nr 236, poz. 1998 ze zm.].
 1. Występujące przy brzegu jeziora pomosty i  kładki nie należą do infrastruktury turystycznej nadleśnictwa. Nadleśnictwo nie ponosi odpowiedzialności za zły stan kładek i pomostów oraz za wypadki, które mogą z tego tytułu powstać.
 1. Każda z osób korzystających z miejsca biwakowania, zobowiązana jest do podporządkowania się poleceniom pracowników Służby Leśnej.
 1. Osobom korzystającym z miejsca biwakowania zabrania się:
 • zaśmiecania terenu;
 • wyrzucania odpadów domowych i  komunalnych do koszy  na śmieci znajdujących się na terenie miejsca biwakowania. Wyrzucać tu można wyłącznie odpady powstałe podczas korzystania z miejsca miejsca biwakowego.
 • mycia, sprzątania, naprawy pojazdów;
 • pozostawiania pojazdów w sposób utrudniający korzystanie z miejsca innym użytkownikom;
 • prowadzenia działalności usługowej lub handlowej bez stosownej zgody właściwego Nadleśniczego oraz innych kompetentnych organów;
 • rozpalania ognisk w miejscu innym niż wyznaczone do tego celu;
 • dewastowania urządzeń.
 1. Wszelkie uwagi użytkowników o miejscu biwakowania  proszę zgłaszać do

biura Nadleśnictwa Kalisz Pomorski, numer  telefonu 94 361 6303

 

 

REGULAMIN MIEJSCA WYPOCZYNKU

 1. Regulamin miejsca wypoczynku określa warunki korzystania z tego miejsca w Nadleśnictwie  Kalisz Pomorski.
 1. Każda osoba korzystająca z miejsca wypoczynku  wyraża zgodę na postanowienia niniejszego regulaminu i zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień.
 1. Przed przybyciem na miejsce wypoczynku należy uregulować opłatę za pobyt w biurze Nadleśnictwa Kalisz Pomorski
 1. Miejsce wypoczynku nie jest strzeżone, odpowiedzialność za rzeczy osobiste ponosi wyłącznie  osoba korzystająca z tego miejsca.
 1. Podczas wykonywania pojazdem manewrów na terenie miejsca wypoczynku należy zachować szczególną ostrożność i poruszać się z bezpieczną prędkością, a także  należy bezwzględnie  przestrzegać przepisów ustawy z dnia  20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu  drogowym [Dz.U.  z 2002 r., nr 236, poz. 1998 ze zm.].
 1. W przypadku kolizji lub wypadku na terenie miejsca wypoczynku - obowiązują zasady i przepisy określone ustawą z dnia  20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu  drogowym [Dz.U.  z 2002 r., nr 236, poz. 1998 ze zm.].
 1. Występujące przy brzegu jeziora pomosty i  kładki nie należą do infrastruktury turystycznej nadleśnictwa. Nadleśnictwo nie ponosi odpowiedzialności za zły stan kładek i pomostów oraz za wypadki, które mogą z tego tytułu powstać.
 1. Każda z osób korzystających z miejsca wypoczynku, zobowiązana jest do podporządkowania się poleceniom pracowników Służby Leśnej.
 1. Osobom korzystającym z miejsca wypoczynku zabrania się:
 • zaśmiecania terenu;
 • wyrzucania odpadów domowych i  komunalnych do koszy  na śmieci znajdujących się na terenie miejsca wypoczynku. Wyrzucać tu można wyłącznie odpady powstałe podczas korzystania z miejsca wypoczynku;
 • mycia, sprzątania, naprawy pojazdów;
 • pozostawiania pojazdów w sposób utrudniający korzystanie z miejsca innym użytkownikom;
 • prowadzenia działalności usługowej lub handlowej bez stosownej zgody właściwego; Nadleśniczego oraz innych kompetentnych organów;
 • rozpalania ognisk;
 • dewastowania urządzeń.
 1. Wszelkie uwagi użytkowników o miejscu wypoczynku  proszę zgłaszać do

biura Nadleśnictwa Kalisz Pomorski, numer  telefonu 94 361 6303

 

 

REGULAMIN SZLAKÓW ROWEROWYCH PRZEBIEGAJĄCYCH PRZEZ TEREN NADLEŚNICTWA KALISZ POMORSKI

 

(NADLEŚNICTWO NIE POSIADA WŁASNYCH SZLAKÓW ROWEROWYCH)

 

 1. Szlaki rowerowe przebiegające przez teren Nadleśnictwa Kalisz Pomorski przeznaczone są do rekreacji i wypoczynku.
 2. Nadleśnictwo nie odpowiada za bezpieczeństwo turystów oraz za szkody i wypadki spowodowane jakością i stanem technicznym dróg, bowiem korzystanie z tras rowerowych odbywa się wyłącznie na własną odpowiedzialność jadącego.
 3. Szlak rowerowy ma charakter terenowy i nie posiada specjalnych przystosowań zwiększających bezpieczeństwo, dlatego też należy zachować na nim szczególną ostrożność. Każdy użytkownik dorosły korzysta ze szlaku na własną odpowiedzialność, a dzieci – na odpowiedzialność opiekuna.
 4. Należy pamiętać, że na szlaku rowerowym mogą pojawić się przeszkody powstałe w sposób naturalny, bez wiedzy administracji leśnej, jak np. złomy, wywroty, konary złamane okiścią, drzewa ścięte przez bobry. Wszelkiego rodzaju zdarzenia, które zagrażają ruchowi należy zgłaszać telefonicznie do Nadleśnictwa  (tel. 94 363 63 03)
 5. Na odcinkach szlaku, na których może dojść do spotkania z pojazdami kołowymi, obowiązują ogólne przepisy ruchu drogowego.
 6. Turysta zobowiązany jest do zachowania porządku na terenie lasu, ograniczania porozumiewania się z innymi uczestnikami w sposób hałaśliwy lub posługiwania się urządzeniami, które mogą powodować płoszenie zwierząt.
 7. Na terenach leśnych obowiązuje zakaz puszczania zwierząt domowych luzem oraz obowiązek sprzątania po nich.
 8. Każda osoba, która zauważyła ogień w lesie, ma obowiązek niezwłocznego poinformowania Nadleśnictwa  (tel. 94 363 63 03) lub Straży Pożarnej 998.
 9. W sytuacjach zagrożenia należy dzwonić pod numer alarmowy 112.

 

 

REGULAMIN MIEJSCA POSTOJU POJAZDÓW

 1. Regulamin określa warunki korzystania z miejsc postoju pojazdów zarządzanych przez Nadleśnictwo Kalisz Pomorski.
 1. Każda osoba korzystająca z miejsca postoju pojazdów wyraża zgodę na postanowienia niniejszego regulaminu i obowiązuje się do ich przestrzegania.
 1. Miejsce postoju pojazdów jest dostępne we wszystkie dni w roku.
 1. Miejsce postoju pojazdów nie jest strzeżone, dlatego ryzyko wynikające z uszkodzenia lub utraty pojazdu lub jego wyposażenia, a także utraty przedmiotów pozostawionych w pojeździe, ponosi wyłącznie  osoba korzystająca z miejsca postoju.
 1. Podczas wykonywania pojazdem manewrów na terenie miejsca postoju należy zachować szczególną ostrożność, a także  należy bezwzględnie  przestrzegać przepisów ustawy z dnia  20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu  drogowym [Dz.U.  z 2002 r., nr 236, poz. 1998 ze zm.].
 1. W przypadku kolizji lub wypadku na terenie miejsca postoju - obowiązują zasady i przepisy określone ustawą z dnia  20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu  drogowym [Dz.U.  z 2002 r., nr 236, poz. 1998 ze zm.].
 1. Każda z osób korzystających z miejsca postoju, zobowiązana jest do podporządkowania się poleceniom pracowników Służby Leśnej.
 1. Osobom korzystającym z miejsca postoju zabrania się:
 • wykonywania jakichkolwiek czynności związanych z obsługą techniczną pojazdu;
 • mycia, sprzątania, naprawy pojazdów;
 • zaśmiecania terenu;
 • wyrzucania odpadów domowych i  komunalnych do koszy  znajdujących się na miejscu postoju;
 • pozostawiania pojazdów w sposób utrudniający korzystanie innym użytkownikom z miejsca postoju;
 • pozostawiania pojazdów w sposób utrudniający korzystanie  z dojazdów  pożarowych;
 • prowadzenia działalności usługowej lub handlowej bez stosownej zgody właściwego; Nadleśniczego oraz innych kompetentnych organów;
 • puszczania psów luzem;
 • rozstawiania namiotów oraz pozostawiania  przyczep kempingowych lub pojazdów turystycznych;
 • korzystania z miejsca postojowego w inny sposób niż zgodnie z jego przeznaczeniem;
 1. Zabrania się rozpalania ognisk i korzystania z otwartego ognia na terenie miejsca postoju.
 1. Należy korzystać z wyposażenia miejsca postoju w sposób zgodny z jego przeznaczeniem.
 1. Wszelkie uwagi użytkowników o miejscu postoju pojazdów proszę zgłaszać do

Nadleśnictwa Kalisz Pomorski, numer  telefonu 94 361 6303

 

 

OBOWIĄZKI WĘDKUJĄCEGO NA WODACH PZW

 1. W czasie wędkowania wędkarz ma obowiązek posiadać: kartę wędkarską, zezwolenie wydane przez uprawnionego do rybactwa i inne dokumenty wymagane przez wydającego zezwolenie.
 2. Przed przystąpieniem do wędkowania, wędkarz zobowiązany jest do ustalenia, do kogo należy wybrane przez niego łowisko i czy nie obowiązują na nim dodatkowe ograniczenia.
 3. Przy wyborze i zajmowaniu miejsca na łowisku pierwszeństwo ma ten wędkarz, który przybył na nie wcześniej. Przy zajmowaniu stanowisk wędkujący powinni zachować między sobą odpowiednie odstępy, określone w rozdziale V. Regulaminu. Odstępy te mogą być zmniejszone tylko za zgodą wędkarza, który wcześniej zajął dane stanowisko.
 4. W czasie wędkowania wędki muszą być pod stałym nadzorem ich użytkownika.
 5. Wędkarz zobowiązany jest posiadać przyrząd do wyjmowania haczyków z pysków ryb. Ryby z haczyka należy uwalniać z zachowaniem maksymalnej ostrożności.
 6. Wędkarz zobowiązany jest utrzymać w czystości brzeg w promieniu 5 m od zajmowanego stanowiska wędkarskiego, bez względu na stan, jaki zastał przed rozpoczęciem połowu.
 7. Obowiązkiem wędkarza jest opuszczenie łowiska, jeśli rozgrywane mają być na nim zawody sportowe, prowadzone odłowy kontrolne lub zarybienie. Organizator zawodów musi posiadać pisemne zezwolenie uprawnionego do rybactwa.
 8. W przypadku zauważenia zanieczyszczenia wody lub jego skutków, jak np. śnięte ryby, zmiana koloru wody, plamy olejowe, nienaturalny zapach, wędkarz powinien natychmiast zawiadomić o tym zarząd najbliższego koła lub okręgu PZW, policję albo najbliższy organ administracji publicznej.

 

 

CZY MOŻNA ROZPALIĆ OGNISKO W LESIE?

Zgodnie z artykułem 30 Ustawy o lasach na terenach leśnych, śródleśnych oraz w odległości do 100 metrów od granicy lasu nie wolno rozniecać ognia poza miejscami wyznaczonymi do tego celu przez właściciela lasu lub nadleśniczego. Na terenie Nadleśnictwa Kalisz Pomorski znajdują się trzy miejsca do rozpalania ognisk:

 1. Miejsce biwakowania nad Jeziorem Szerokim w Leśnictwie Biały Zdrój, oddział 365 j
 2. Miejsce biwakowania nad Jeziorem Nowa Korytnica w Leśnictwie Grzybów, oddział 365 d
 3. Miejsce wypoczynku nad Jeziorem Lubicz w Leśnictwie Studnica, oddział 557 f

 

Życzymy bezpiecznego i udanego wypoczynku na łonie natury!