Wydawca treści Wydawca treści

Hodowla lasu

Podstawowym zadaniem hodowli lasu jest zachowanie i wzbogacanie lasów istniejących (odnawianie) oraz tworzenie nowych (zalesianie), z respektowaniem warunków przyrodniczych i procesów naturalnych. Hodowla lasu obejmuje zbiór i przechowywanie nasion drzew, produkcję sadzonek na szkółkach, zakładanie oraz pielęgnację i ochronę upraw leśnych oraz drzewostanów.

Hodowla Lasu obejmuje cały cykl rozwojowy drzewostanu od momentu sadzenia lub siewu po zbiór nasion z  dojrzałych drzew – stojących lub ściętych.

Las powstaje w sposób naturalny przez obsiew z istniejących drzew lub sadzony jest przez leśników. Sadzonki w Nadleśnictwie Kalisz Pomorski produkuje się w szkółce leśnej  na powierzchni otwartej, sporadycznie w namiotach foliowych. Średniorocznie produkujemy ok. 1,3 mln sztuk sadzonek sosny, 100 tys. sztuk sadzonek świerka, 100 tys. sztuk sadzonek dębu oraz 250 tys. sztuk sadzonek buka.

Odnowienia naturalne, czyli samoistne pojawianie się młodego pokolenia w nadleśnictwie występuje na niewielkiej powierzchni. Odnowienie naturalne w lasach zagospodarowanych nie przebiegają zazwyczaj żywiołowo lecz są kierowane przez człowieka. Leśnicy wykorzystując lata urodzaju nasion gatunków drzew leśnych poprzez odpowiednie zabiegi (cięcia) inicjują odnowienia naturalne. W ciągu następnych lat zazwyczaj w kilku etapach usuwane są drzewa dojrzałe, które ustępują miejsca młodemu pokoleniu.

W nadleśnictwie Kalisz Pomorski w przeważającej większości las odnawiany jest w sposób sztuczny. Sadzonki ze szkółki  wysadzane są  powierzchniach, na których wcześniej mechanicznie przygotowano glebę.

Młode sadzonki wymagają ochrony przed chwastami, zwierzyną leśną oraz szkodliwymi  owadami i grzybami. Corocznie w Nadleśnictwie Kalisz Pomorski odnowienia zajmują powierzchnię około 115 ha a pielęgnacja gleby (wykaszanie chwastów, motyczenia) około 600 ha. Następnie w zależności od wieku lasu wykonuje się szereg zabiegów pielęgnacyjnych, które nazywamy czyszczeniami wczesnymi i czyszczeniami późnymi (wczesny okres życia drzew) oraz trzebieżami wczesnymi w okresie dojrzewania lasu i późnymi w okresie dojrzałym. Czyszczenia wczesne każdego roku wykonujemy na pow. ok. 40 ha, późne na powierzchni ok. 115 ha, trzebieże wczesne na powierzchni ok. 240 ha a późne na ok. 628 ha.

W zależności od siedliska, na którym będzie rosło przyszłe pokolenie drzew, nadleśnictwo  zobowiązane jest przestrzegać orientacyjnych składów gatunkowych upraw, które określa Plan Urządzania Lasu.

Na żyznych siedliskach, zalesionych przed laty głównie sosną wprowadzamy pod osłoną istniejącego drzewostanu drugie piętro drzew złożone z buka oraz rzadziej dębu, świerka i grabu.

Nasiona do siewu w szkółce pochodzą z szyszek  zbieranych z drzewostanów najlepszej jakości nazywanych gospodarczymi drzewostanami nasiennymi oraz wyłączonymi drzewostanami nasiennymi.

 Nadleśnictwo Kalisz Pomorski posiada 130,16 ha gospodarczych drzewostanów nasiennych  oraz 10 ha wyłączonych drzewostanów nasiennych.